Kontrola systemu klimatyzacji z oceną efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych powyżej 12kW

Kontrola systemu klimatyzacji obejmuje ocenę sprawności tego systemu i doboru jego wielkości do wymogów chłodzenia budynku oraz zdolności systemu klimatyzacji do optymalizacji działania w typowych warunkach jego użytkowania lub eksploatacji. Podczas kontroli wykonuje się następujące czynności: inwentaryzację instalacji klimatyzacji wyposażonych w urządzenia chłodnicze o mocy powyżej 12 kW obejmującą rodzaj i sposób działania instalacji, proces obróbki powietrza, elementy składowe układów, urządzenia, system sterowania, parametry pracy itp. sprawdzenie stanu technicznego instalacji z szczególnym uwzględnieniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, rurociągów, pomp, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych i układów automatycznej regulacji itp. przeprowadzenie pomiarów istotnych wielkości fizycznych (ciśnienie, temperatura, prąd elektryczny) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW Opracowanie końcowego protokołu zgodnie ze wzorami z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Kto przeprowadza takie kontrole? Do sporządzenia protokołów kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Więcej informacji: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane

Oferujemy specjalistyczne usługi w dziedzinie "Oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej powyżej 12 kW"

Poza wieloletnim doświadczeniem, ogromną wiedzą oraz zaufaniem stałych klientów posiadamy wymagane prawem uprawnienia a ponad to jesteśmy członkiem Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.

Czynności związane z wykonaniem kontroli systemu klimatyzacji w zakresie  "Oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej powyżej 12kW"  zostały określone we wzorach protokołów z tego typu kontroli (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 r.).

Specjalista może podzielić badanie na:

  1. Inwentaryzację instalacji klimatyzacji wyposażonych w urządzenia chłodnicze  o mocy powyżej 12 kW obejmującą rodzaj i sposób działania instalacji, proces obróbki powietrza, elementy składowe układów, urządzenia, system sterowania, parametry pracy itp.
  2. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji z szczególnym uwzględnieniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, rurociągów, pomp, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych i układów automatycznej regulacji itp.
  3. Przeprowadzenie pomiarów istotnych wielkości fizycznych (ciśnienie, temperatura, prąd elektryczny)
  4. Opracowanie końcowego protokołu zgodnie ze wzorami z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

Zgodnie z "Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków" zakres kontroli systemu klimatyzacji powinien obejmować:  "Ocenę efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominlanej powyżej 12kW" z uwzględnieniem "Oceny sprawności tych systemów i dostosowaniem ich do potrzeb uzytkowych budynku". Dodatkowo, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 roku (weszło w życie 09.03.2015 r.) Ustawodawca bardzo dokładnie określa zakres czynności, które podczas przeprowadzania kontroli należy wykonać. Z kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 roku (weszło w życie 09.03.2015 r.) obliguje wykonawcę tego typu prac, poprzez wprowadzenie weryfikacji protokołów z kontroli (urzędowe i na wniosek), do ścisłego przestrzeganie określonego w "Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków" zakresu czynności kontrolnych.

Podstawą prawną obligującą właścicieli i zarządców obiektów do wykonywania kontroli systemów klimatyzacji w budynkach w zakresie "Oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12kW" było do marca 2015 roku Prawo Budowlane (art. 62, ust. 1, pkt 6) Mając na celu uściślenie procedur i zakresu kontroli systemów klimatyzacji w dniu 29 sierpnia 2014 roku powstała "Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków", która z dniem 09.03.2015 roku stała się podstawowym dokumentem określającym  sposób przeprowadzania tego typu czynności. 

Zagadnienie kontroli systemów klimatyzacji związane z opracowywanie ocen efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych dotyczy wszystkich systemów klimatyzacji, które ze względu na swoją funkcję można podzielić na dwie podstawowe grupy:

  • klimatyzację komfortu (biura, sklepy, hale widowiskowo-sportowe, hotele, domy mieszkalne, szpitale itp.)
  • klimatyzację technologiczną (obiekty przemysłowe, magazyny, chłodnie, muzea, serwerownie  itp.).

Realizacje

Zapraszamy do darmowej wyceny

Partnerzy