Kontrola systemu ogrzewania z oceną efektywności energetycznej urządzeń grzewczych powyżej 20kW

Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na:

sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW
  • ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat

Kto przeprowadza takie kontrole?

Do sporządzenia protokołów kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Więcej informacji: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane

Okresowej kontroli ogrzewania wraz z oceną efektywności urządzeń grzewczych powyżej 20kW dokonujemy na terenie województw: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie i śląskie w miastach takich jak: Rzeszów, Przemyśl, Sanok, Tarnów, Kielce, Kraków, Lublin, Katowice. Zapraszamy do kontaktu!

Realizacje

Zapraszamy do darmowej wyceny

Partnerzy